Uchwała ZG ZASP w sprawie określenia terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Uchwała ZG ZASP w sprawie określenia terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Uchwała ZG ZASP w sprawie określenia terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Koleżanki i Koledzy, Delegaci, Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia, na posiedzeniu 6 sierpnia 2020 roku, w związku z trwającą sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Delegatów, podjął Uchwałę* o przesunięciu terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP.

Zgodnie z Ustawą, Walne Zebranie Delegatów musi się odbyć do 60. dni od momentu ogłoszenia ustania pandemii.

O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni natychmiast po jego zatwierdzeniu stosowną Uchwałą przez ZG ZASP.

*Uchwała nr 287/2020 w sprawie: określenia terminu Walnego Zebrania Delegatów ZASP

W związku z trwającą na terytorium Polski nadzwyczajną sytuacją faktyczną i prawną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i ogłoszonym stanem epidemii, skutkującymi praktyczną niemożnością odbycia LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP w celach i w trybie określonych w par.70 ust.25 Statutu ZASP do czasu uchylenia/ustania obowiązujących zakazów, ograniczeń i zagrożeń dotyczących zgromadzeń publicznych – Zarząd Główny ZASP postanawia:
a) Uchyla się Uchwałę Zarządu Głównego ZASP Nr…126…/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku o ustaleniu terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dni 21-22 września 2020 roku.
b) LX Walne Zebranie Delegatów ZASP zostanie zwołane nie później niż w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
c) Zwołanie LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP o jakim mowa w ust.2 powyżej w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie ZASP nastąpi w drodze odrębnej Uchwały Zarządu Głównego ZASP, przy uwzględnieniu możliwości jego odbycia biorąc pod uwagę uwarunkowania faktyczne i prawne o jakich mowa na wstępie niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Aktualnie istniejąca nadzwyczajna sytuacja faktyczna i prawna mająca miejsce na terytorium Polski wywołana wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i ogłoszonym stanem epidemii oznacza, iż w celu ochrony zdrowia i życia Delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZASP oraz z uwagi na wprowadzone przepisy prawa, wprowadzające ograniczenia w zakresie organizowania i przeprowadzania zebrania i zgromadzeń publicznych, biorąc też pod uwagę liczbę uprawnionych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów (227 Delegatów) konieczne jest wyznaczenie takiego odpowiedniego terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP, które uwzględni powyższe przesłanki.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. (tzw. Tarcza 4.0.) uwzględniła tą nadzwyczajną sytuację wprowadzając w jej art. 28 zmianę ustawy prawo o stowarzyszeniach w ten sposób , iż „ W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”

Jednocześnie Zarząd Główny podejmując przedmiotową uchwałę musi brać pod uwagę z jednej strony obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066), jak też faktyczne, realne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) przez Delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZASP i inne osoby biorące w nim udział, których znaczna część, z uwagi na ich wiek, znajduje się w grupie osób szczególnie zagrożonych na skutki tej choroby.

Zarząd Główny ZASP jednocześnie bierze pod uwagę konieczność jak najszybszego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Delegatów regulaminów o jakich mowa w art.19 pkt.4-8 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, nad którymi prace praktycznie są już ukończone lub w fazie prac końcowych, które zakończą się w najbliższych dniach.

Zarząd Główny ZASP biorąc pod uwagę powyższe okoliczności dokona zwołania LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie ZASP w terminie jak najszybszym, jednakże przy uwzględnieniu możliwości jego odbycia biorąc pod uwagę opisane powyżej uwarunkowania faktyczne i prawne oraz bezpieczeństwo Delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZASP oraz innych osób w nim uczestniczących.

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design