Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie ZASP
Informuję, że w okresie od 1 października 2020 r., w sytuacji nasilającej się pandemii, Zarząd Główny prowadził swoją działalność statutową w trybie zdalnym, konsultacyjnym i obiegowo podejmował Uchwały w bieżących sprawach ZASP, nie przerywając swojej aktywności w tym zakresie.

W październiku 2020 r. podjęto 24 Uchwały w trybie obiegowym:

1 października 2020 r. przegłosowano 4 Uchwały w następujących sprawach:    
zatwierdzenia protokołu; ustalenia trybu powołania władz w oddziale ZASP w Warszawie; patronatu honorowego wydarzenia pt. „Odzyskana Polska w kwiatach narodowej pamięci – zapisana słowami wybitnych twórców naszej ojczystej mowy”; „Nagrody Gustaw”.

6 października 2020 r. przegłosowano 3  Uchwały w następujących sprawach:
przyjęcia w poczet członków ZASP o statusie nierepartycyjnym; przyjęcia do DAW; wniosku Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

14 października 2020 r.  przegłosowano 7  Uchwał w następujących sprawach:
zatwierdzenia 2 protokołów; częściowego uchylenia Uchwały Zarządu Głównego z dnia 16 grudnia 2019 r.; objęcia patronatem honorowym 2 koncertów Jubileuszowych z okazji: „75 lat ZAKR” i Jubileuszu Joanny Rawik; przyjęcia do ZASP 2 członków o statusie nierepartycyjnym.

22 października 2020 r. przegłosowano 8  Uchwał w następujących sprawach:  
przyjęcia do ZASP 2 członków o statusie nierepartycyjnym, 3 Uchwały repartycyjne w sprawie podziału kwot wynagrodzeń od nadawców za 2019 r.; 3 Uchwały o uruchomieniu wypłat wynagrodzeń.

29 października 2020 r.  przegłosowano 2  Uchwały w następujących sprawach:
objęcia patronatem honorowym festiwalu hybrydowego pt. „CLAH International festiwal…”; wniosku Sekcji Teatrów Dramatycznych.

W listopadzie 2020 r. podjęto 17 Uchwał w trybie obiegowym:

3 listopada 2020 r.  przegłosowano 5 Uchwał w następujących sprawach:
listu otwartego ZASP; Regulaminu Nagrody Róży; zatwierdzenia opinii; przyjęcia do ZASP członka o statusie repartycyjnym;  przyjęcia do ZASP członka o statusie nierepartycyjnym.

12 listopada 2020 r.  przegłosowano 10 Uchwał w następujących sprawach:
przyznania zapomogi finansowej; objęcia patronatem honorowym książki Janusza Kukuły o Teatrze Polskiego Radia; zatwierdzenia opinii; przyjęcia do ZASP 2 członków o statusie repartycyjnym, przyjęciu do ZASP 5 członków o statusie nierepartycyjnym.

13 listopada 2020 r. przegłosowano 1 Uchwałę w sprawie: udziału rzeczowego ZASP w projekcie artystycznym.

20 listopada 2020 r. przegłosowano 1 Uchwałę w sprawie: objęcia patronatem i przyznania nagrody rzeczowej oraz finansowej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

Delegowanie zadań i praca członków Zarządu Głównego ZASP odbywało się w trybie zdalnym. W razie takiej konieczności,  w siedzibie ZASP odbywały się jednostkowe spotkania członków ZG z udziałem Prezesa ZG ZASP.

Prezes ZG ZASP oraz Dyrektor Generalny i Radca Prawny oraz Główna Księgowa  pracują  od początku pandemii w siedzibie ZASP.

1 grudnia 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 51. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym. Członkowie Zarządu Głównego łączyli się ze sobą za pomocą aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP w pełnym składzie, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Kol. Prezes przedstawił Zarządowi Głównemu sprawozdanie z przebiegu prac i aktywności podjętych między posiedzeniami Zarządu Głównego. Omówione zostały aktywności w październiku i listopadzie 2020 r. dotyczące: reprezentacji i uczestnictwa z ramienia ZASP w otwarciu nowej sceny Teatru Ateneum w TV; uczestnictwa w Koncercie finałowym Warszawskiej Sceny Bardów; spotkania z Oddziałem ZASP w Lublinie; odbyły się dwa spotkania z członkiem ZG ZASP kol. Krystyną Piaseczną w sprawach dotyczących kwartalnika ZASP „Sceny Polskie” oraz polityki medialnej ZASP. Kolejne spotkanie kol. Prezesa dotyczyło konsultacji prawnych z doradzającym ZASP mecenasem. Odbyło się również spotkanie w Teatrze Syrena. W sprawach związanych z fotowoltaiką, Prezes odbył spotkanie z dyrektorem Mazowieckiej Agencji Energetycznej. W ramach wizyty w Kielcach odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi Teatru Lalki i Aktora Kubuś.

W okresie od 25 października do 1 listopada 2020 r. kol. Prezes, z powodu kwarantanny, pracował zdalnie.

W listopadzie odbyła się konsultacja w sprawie przyznania Nagrody im. J. Machulskiego. Zebrała się również Rada Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, której Prezes z ramienia ZASP przewodniczy. W dniu 29 listopada 2020 r. dokonano wręczenia nagrody ZASP na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. W dniu 30 listopada Prezes uczestniczył w komisji konkursowej na dyrektora Teatru Nowego w Łodzi. W okresie październik-listopad Prezes wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Kolegów z ZASP. Uczestniczył w 7. spotkaniach z przedstawicielami MKiDN w sprawach dotyczących „Tarczy 7”, programu dotyczącego 40 milionów dla teatrów, jak również dotyczących funkcjonowania ZASP i DAW Skolimów. Kolejnymi odbytymi spotkaniami były: spotkanie z Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury i Dyrektorem programu Niepodległa. Z inicjatywy Prezesa zmontowane zostały dwa filmy dokumentalne z udziałem kolegów z ZASP, którzy brali udział w uroczystościach 15-16 sierpnia 2020 r., Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z ekspertem do spraw zabytkowej elewacji i remontu wewnątrz budynku, w tym spotkanie z architektami. Rada Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich debatowała nad kondycją finansową Fundacji oraz podjęciem niezbędnych kroków w celu uaktywnienia poszczególnych członków zarządu fundacji. Sytuacja Fundacji została omówiona i wyjaśniona ZG ZASP wraz z dokonanymi zmianami personalnymi w Zarządzie Fundacji.  Odbyła się konsultacja w sprawie nowego wyglądu sztandaru ZASP. Złożony został do Prezydenta Warszawy wniosek o dofinansowanie pensjonariuszy DAW.

Zgodnie z porządkiem obrad, w informacjach Sekretarza omówione zostały przez pełnomocników ZG ZASP sprawozdania dotyczące:  Narodowego Centrum Kultury Filmowej i Centrum Archiwistyki Społecznej oraz sprawozdanie z realizacji projektu „Cyber ZASP”. Omówiono i zaakceptowano również sprawę dotyczącą przygotowania wniosków o złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” dla instytucji tj.:  Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk” oraz Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Omówiono wstępnie kwestię  wynagrodzeń pracowników ZASP w związku z sytuacją pandemiczną.

Podjęto Uchwały dotyczące: złożenia wniosków o odznaczenia „Gloria Artis” dla dwóch instytucji kultury oraz korekty wysokości czynszu płaconego przez najemców lokali będących własnością ZASP.

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania projektów czterech regulaminów opracowanych i  przygotowanych przez wyłoniony spośród członków Zarządu Głównego zespół ds. regulaminów. Projekty przygotowane zostały do dalszego procedowania i zatwierdzenia przez WZD ZASP. Omówiono i przeanalizowano projekt Regulaminu Zarządu Głównego, Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, Regulaminu Kapituły Członków Zasłużonych. Po wniesieniu uwag i poprawek ostateczny projekt przedłożony zostanie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

W wolnych wnioskach zgłoszone zostały uwagi dotyczące nowej odsłony strony internetowej ZASP, będącej aktualnie w przebudowie. Zgłoszona została również przez Prezesa inicjatywa zmiany przyznawania i samej  Formuły Nagród ZASP. Przedstawiono wniosek o przygotowanie opinii prawnej od ZASP dot. uznania 50%  kosztów przychodu mimo sytuacji pandemicznej w teatrach, bowiem teatry są w cyklach produkcyjnych i próby sceniczne odbywają się regularnie. Koleżanka Pełnomocnik ds. DAW w Skolimowie przedstawiła bieżącą sytuację w Domu Artysty Weterana.

Wyznaczono wstępnie termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP na dzień 15 grudnia 2020 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie Zarządu Głównego ZASP trwało około 6,5 godz. w tym 15 minutowa przerwa.                

Sekretarz ZG ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design