Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

6 sierpnia 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 48. posiedzeniu, prowadzonym zdalnie w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, Kierownik Kancelarii Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Głównego ZASP.

Po przyjęciu porządku obrad, ZG ZASP przystąpił do przegłosowania Uchwały dotyczącej określenia nowego terminu LX WZD ZASP, w związku z trwającą na terytorium Polski nadzwyczajną sytuacją faktyczną i prawną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i ogłoszonym stanem epidemii, skutkującymi praktycznie niemożnością odbycia w dniach 21-22 września 2020 r. Walnego Zebrania Delegatów ZASP w celach i w trybie  określonych w par.70 ust.25 Statutu ZASP do czasu uchylenia/ustania obowiązujących zakazów, ograniczeń i zagrożeń dotyczących zgromadzeń publicznych. Zarząd Główny ZASP postanowił, uchylić Uchwałę Zarządu Głównego ZASP  Nr…126…/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku o  ustaleniu terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dni 21-22 września 2020 roku. Zwołać LX Walne Zebranie Delegatów ZASP nie później niż w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz dokonać takiego zwołania o jakim mowa w ust.2 powyżej  w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie ZASP w drodze odrębnej Uchwały Zarządu Głównego ZASP, przy uwzględnieniu  możliwości jego odbycia,  biorąc pod uwagę uwarunkowania faktyczne i prawne o jakich mowa na wstępie niniejszej uchwały.

W obecnej sytuacji faktycznej i prawnej przepisy określają i dopuszczają przedłużenie kadencji władz stowarzyszenia do czasu ustania stanu zagrożenia, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zarząd Główny ZASP kierując się i biorąc pod uwagę powyższe okoliczności dokona zwołania  LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP  w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie ZASP w terminie jak najszybszym, jednakże uwzględniając możliwości jego odbycia i bezpieczeństwo Delegatów na Walnym Zebranie Delegatów ZASP oraz innych osób w nim uczestniczących.

W dalszej kolejności kol. Prezes omówił bieżące aktywności i sprawy realizowane dla ZASP i przez ZASP w okresie, od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP. Informował o kolejnych wizytach w ministerstwie w sprawach ZASP będących w toku,  o aktualnej sytuacji dotyczącej prac remontowych, w tym pracach eksperckich zleconych przez ZASP. Zasygnalizowany został również temat nowej propozycji wizualizacji pomieszczeń w ZASP. Rozważane jest również przeniesienie do innych pomieszczeń działu repartycji i księgowości. Przekazana została informacja o drugiej odsłonie projektu dot. ,,Sceny balkonowej” ZASP, realizowanej przez Sekcję Teatrów Muzycznych na balkonie hotelu „Bristol”, odbytej kolejnej wizycie 15 lipca br. we Wrocławiu. W ramach tej wizyty zorganizowano i zaplanowano spotkanie u Prezydenta Miasta Wrocławia wraz z przedstawicielami departamentów odpowiedzialnych za sprawy społeczne i socjalno-bytowe seniorów. Wiodącym tematem rozmów było uzgodnienie wzajemnych relacji i współpracy dotyczącej pomocy przy kierowaniu artystów z terenu Wrocławia do DAW Skolimów. Wkład i osobiste zaangażowanie w organizację i przygotowanie tego spotkania wniosła kol. wiceprzewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Wanda Ziembicka-Has, która z ramienia Oddziału Wrocławskiego, towarzyszyła kol. Prezesowi na spotkaniu u Prezydenta. Odbyło się również zaplanowane spotkanie kol. Prezesa z Zarządem Oddziału ZASP we Wrocławiu i delegatami na LX WZD z tego terenu. Omawiano bieżące sprawy ZASP, jak również aktywności i problemy oddziałowe. Kol. Prezes był zaangażowany i przeprowadzał procedury związane z uroczystościami pogrzebowymi naszych kolegów, którzy odeszli w ostatnim czasie.

W dalszej kolejności omawiano sprawy dotyczące realizacji programu „ Kultura w sieci” i w jego ramach projektu „Cyber ZASP”.

Sekretarz Zarządu Głównego omówiła wnioski członków przekazane z Oddziału Warszawskiego dotyczące regulacji zaległych składek oraz wnioski dotyczące zapomóg. Uzgodniono, że propozycje rozwiązań zostaną przekazane wnioskującym.

W kolejności przyjętego porządku przystąpiono do głosowania uchwał dotyczących: uhonorowania Medalem 100-lecia ZASP dwóch osób, za szczególny wkład na rzecz i dobro ZASP oraz DAW; Komisji ds. Inkasa i Repartycji; podpisania umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych; udzielenia patronatu XII. edycji Festiwalu Piosenki Literackiej „W żółtych płomieniach liści” im. Ł .Prus. Przyjęto uchwały o charakterze finansowym:  przyznano nagrody pracownikom biura wyróżnionym w pracy, pozytywnie rozpatrzono wniosek finansowy Sekcji Tańca i Baletu, przyznano dofinansowanie Festiwalowi Piosenki Literackiej „W żółtych płomieniach liści” im. Łucji Prus.

W dalszej kolejności Zarząd Główny wysłuchał informacji pełnomocnika ZASP ds. projektów ZASP o przebiegu realizacji projektu ZASP i bieżącego etapu realizacji. Uzgodniono przygotowanie pisemnego zakresu obowiązków i kompetencji w ramach, których funkcjonować winien koordynator ds. projektów ZASP. Zarząd Główny ZASP zapoznał się z częściowymi bieżącymi sprawozdaniami przesłanymi z ośrodków realizujących program  „Kultura w sieci”. Z udziałem i pomocą kancelarii prawnej omówiono sytuację w  Sekcji Reżyserów ZASP.

Skarbnik ZASP przybliżył założenia dotyczące inicjatywy utworzenia Klubu Seniora ZASP. Poinformował również o posiedzeniu Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, której jest członkiem.

Dyrektor Generalny ZASP udzielił wstępnych informacji dotyczących korekty budżetu ZASP. Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione członkom Zarządu  na kolejnym posiedzeniu ZG ZASP. Otwartym tematem do uzgodnień pozostaje zaplanowanie terminu Nadzwyczajnego Plenarnego Zebrania Odziału Warszawskiego w celu wyboru władz.

W końcowej części obrad przedstawiano wolne wnioski zgłaszane przez członków ZG  ZASP. W ramach tej części obrad koleżanka Pełnomocnik ZG ZASP ds. DAW w Skolimowie przekazała informacje i omówiła bieżącą sytuację w DAW Skolimów. Koleżanka Wiceprezes informowała o zakończonych procedurach konkursowych dotyczących wyborów dyrektorów i ich rozstrzygnięciach. Informowała też o aktualnych zaproszeniach dla ZASP do komisji konkursowych.

 Omówiono temat zaproszenia ZASP-u  do współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej, temat pozostał do dalszego rozpoznania i określenia faktycznych możliwości przystąpienia do takiej współpracy. Ustalono również, że przesyłaną do ZASP korespondencję w sprawie poprawek i zmian statutowych będzie gromadziła Główna Komisja Rewizyjna, która uprzednio wyraziła taką zgodę. Informacja w tej sprawie zostanie przesłana do Oddziałów i Sekcji ZASP.

Omówiono bieżącą korespondencję adresowaną do ZASP i Zarządu Głównego oraz ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP na dzień 27 sierpnia 2020 r. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design