Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 9 września 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 49. posiedzeniu, prowadzonym w formie wideo/konferencji. W posiedzeniu Zarządu Głównego ZASP udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie Zarządu Głównego ZASP, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZASP.

Na wstępie kol. Prezes przekazał informacje dotyczące działań mających miejsce pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego. Poinformował o spotkaniach w Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkania te dotyczyły głównie sprawy programów pomocowych dla ZASP, dotacji dla ZASP, Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

Prezes wspólnie z Dyrektorem Generalnym ZASP uczestniczył w spotkaniach z organizacjami zbiorowego zarządzania. Odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Instytutu Muzyki i Tańca dotyczące kontynuacji projektu ZASP tzw. „Sceny balkonowej”.

Odbyło się również spotkanie Prezesa z Zarządem Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Przedstawione zostały ustalenia i nowe warunki dalszej współpracy ZASP ze spółka Centralna Spółka z o. o.

Odbyło się spotkanie w sprawie działalności „Klubu Seniora”. Toczą się również sprawy związane z pracami remontowymi w siedzibie ZASP, dokonano niezbędnych ekspertyz, omówiono zakres prac projektowych z tym związanych.

Odbyło się spotkanie kol. Prezesa z przedstawicielami Polskiego Radia w Poznaniu, dotyczące realizacji projektu.

Trzykrotnie kol. Prezes odwiedził Łódź uczestnicząc w spotkaniach dotyczących oddziałowych spraw lokalowych i toczących się procedur konkursowych na dyrektorów łódzkich teatrów: Teatru Nowego i Teatru im. Stefana Jaracza. Był gościem regionalnej telewizji TVP Łódź. Odbył również spotkania w sprawach ZASP w Krakowie i Rzeszowie. Wziął udział w Narodowym czytaniu w Radiu. Trzykrotnie uczestniczył w spotkaniach z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z DAW Skolimów. Reprezentował ZASP w sześciu uroczystościach pogrzebowych Koleżanek i Kolegów, które miały miejsce w ostatnim okresie.

W Skolimowie odbył się koncert zadedykowany kol. Jackowi Flurowi w związku z przekazaną przez niego darowizną na budowę farmy fotowoltaicznej w DAW. Przemówienie dziękczynne wygłosiła kol. Marlena Miarczyńska – pełnomocnik Zarządu Głównego ZASP ds. Skolimowa. Odbyło się również spotkanie z Główną Komisją Rewizyjną w sprawach bieżących.

W dalszej części posiedzenia omówiono inicjatywę kol. Prezesa dotyczącą organizacji jesienią 2020 r. dwóch konferencji ZASP w sprawie  sytuacji artystów tancerzy oraz artystów teatrów lalkowych. Inicjatywa spotkała się z jednoznaczną aprobatą członków Zarządu Głównego ZASP.

 Kolejnym z omawianych i dyskutowanych tematów była obsługa mediów społecznościowych i koordynacji strony ZASP.

Po przeprowadzonej rozmowie Zarząd Główny ZASP zaakceptował zaproponowaną przez kol. Prezesa  kandydaturę do realizacji tych zadań.

W informacjach Sekretarza znalazły się tematy dotyczące min.: sporządzenia przez p. mecenasa opinii prawnych w toczących się sprawach w ZASP o charakterze organizacyjno-prawnym oraz umocowania prawnego przedstawicieli organów ZASP. Odbyła się dyskusja dot. sprecyzowania stanowisk ZG ZASP przy odpowiedziach na bieżącą korespondencję. Podniesiony został temat zakończenia I Plenarnych Zebrań Wyborczych w Sekcjach ZASP. Dyskutowano nad aktualną sytuacją formalno-prawną Oddziału ZASP w Warszawie. Wyznaczono osobę do kontaktu w sprawie rozmów dotyczących współpracy ZASP z Centrum Archiwistyki Społecznej. Omówiono przebieg uzupełniającego Zebrania Wyborczego w Oddziale ZASP w Poznaniu. Wysłuchano wystąpienia kol. Przewodniczącego GKR, który omówił sprawy  rozpatrywane przez GKR.

Podjęto Uchwały o charakterze organizacyjnym, dotyczące:  odwołania i powołania członka Komisji ds. inkasa i repartycji,  zatwierdzenia zakresu kompetencji koordynatora projektów ZASP,  patronatu honorowego III Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Wokalnego „Viva Calisia”, obsługi mediów społecznościowych, budżetu Oddziału Warszawskiego, wniosków Sekcji Teatrów Dramatycznych o charakterze finansowym oraz wniosku Sekcji Estrady. Kolejnych 5 uchwał o charakterze organizacyjnym, głosowane było przez Zarząd w trybie zdalnym, po zakończeniu posiedzenia w dniu 9 września. Dotyczyły one między innymi: zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu Głównego, organizacji dwóch ogólnopolskich  konferencji ZASP oraz częściowego uchylenia Uchwały Zarządu Głównego ZASP Nr…282…/2019.

Członkowie Zarządu Głównego ZASP jednoznacznie poparli działania Koleżanek i Kolegów z Białorusi. Wyrazem tego poparcia jest list do Artystów Białoruskich zamieszczony na stronie internetowej ZASP.

Część spraw wymagających dodatkowych uzgodnień i opinii prawnych przeniesiono na kolejne posiedzenie Zarządu Głównego ZASP, które zaplanowane zostało już w trybie stacjonarnym na 30 września 2020 r.

Sekretarz Zarządu Głównego  ZASP
Urszula Drzewińska  

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design