Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 10 marca 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 56. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS).

W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz pracownik Biura ZG ZASP. Gościem na posiedzeniu ZG ZASP był członek Oddziału ZASP w Warszawie.

Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP. Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

W informacjach Prezesa związanych z aktywnościami i działaniami prowadzonymi pomiędzy posiedzeniami ZG ZASP, omówione zostało między innymi: spotkanie Prezesa ZASP i Dyrektora Generalnego Biura ZASP ze specjalistami z branży budowlanej w sprawie przygotowania dokumentacji niezbędnej do kontynuacji prac remontowych w budynku ZASP;  wspólne spotkanie współpracujących z ZASP kancelarii prawnych w sprawach związanych z prowadzeniem interesów prawnych na rzecz ZASP. Prezes prowadził również rozmowy z  przedstawicielami innych stowarzyszeń twórczych dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania. Obszerna część informacji przedstawionych przez Prezesa ZG ZASP dotyczyła oddelegowania dwóch członków ZG ZASP do tworzonego przy ZAiKS zespołu roboczego (w skład którego mają wejść również przedstawiciele ZAiKS-u i TVP S.A), którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji i zasad realizacji projektu rejestracji spektakli teatralnych z terenu całego kraju przez TVP S.A.  W tym celu ZG ZASP podjął stosowną uchwałę. Prezes prowadził również rozmowy mające na celu przyspieszenie procedur finalizujących decyzje władz miasta stołecznego Warszawy związanych z DAW w Skolimowie. Odbyły się też kolejne spotkania w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu kontynuacji wcześniej już omawianych tematów dotyczących ZASP i przyznania, na wniosek ZG ZASP, odznaczeń resortowych.

Informacje Sekretarza dotyczyły bieżących spraw organizacyjnych związanych z odpowiedziami ZG ZASP na korespondencję kierowaną do ZG ZASP przez członków, Odziały i Sekcje ZASP, jak również korespondencję zewnętrzną dotyczącą współpracy z ZASP, patronatów itp. Ustalony i doprecyzowany został także tryb obiegu dokumentów do uruchamiania Uchwał.

Pełnomocnik ds. Statusu Artysty omówił przebieg spotkania  Zespołu ds. Statusu Artysty w ministerstwie,  które dotyczyło kontynuacji prac nad projektem ustawy o statusie artysty.

Zespół ds. WZD ZASP przedstawił relację z dwóch spotkań, na których omawiane były sprawy organizacji LX e-WZD. Po omówieniu tematu Zarząd Główny ZASP podjął w tym zakresie stosowne uchwały, które dotyczyły m.in.: zwołania LX WZD ZASP i zatwierdzeniaprojektów materiałów dla delegatów na LX Walne Zebranie Delegatów ZASP do konsultacji.

W dalszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję związaną z funkcjonowaniem Oddziału ZASP w Warszawie. Zarząd Główny zatwierdził Regulamin Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie oraz powołał pełnomocnika Zarządu Głównego ZASP do wykonywania kompetencji Zarządu Oddziału.

Zarząd Główny ZASP przegłosował również uchwały o charakterze organizacyjnym i finansowym: w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa oraz przyznania nagród dla pracowników DAW Skolimów z tytułu pracy w utrudnionych warunkach pandemii. Ustalono, że uchwały o charakterze repartycyjnym głosowane będą w trybie obiegowym.

Zarząd Główny ZASP przyjął dwa wnioski od pełnomocnika Oddziału ZASP w Warszawie. Dotyczyły one:  udzielenia zapomogi ze środków Oddziału na cel zdrowotny dla wieloletniego członka Oddziału ZASP w Warszawie oraz przyznania środków na działalność chóru przy Oddziale ZASP w Warszawie.

Zarząd Główny ZASP, po przeprowadzonej dyskusji, podjął również Uchwałę w sprawie rekomendowania do Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru 2021” osoby zgłoszonej do tej nagrody przez Zarząd Oddziału ZASP w Katowicach.

W wolnych wnioskach omawiano sprawy zgłoszone przez członków ZG ZASP.

Termin kolejnego posiedzenia Zarządu Głównego ZASP ustalono na dzień 31marca 2021r.

Czas trwania posiedzenia 5 godz. 20 min. z przerwą 15 min.  

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design