Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 25 lutego 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 55. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym (w aplikacji TEAMS).

W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Gościem na posiedzeniu była osoba odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Prezes nawiązał do przedłożonego Zarządowi Głównemu ZASP sprawozdania ze swojej rocznej działalności i  złożonych deklaracji, podczas obejmowania funkcji Prezesa ZASP w 2020 roku. W sprawozdaniu tym podsumował sprawy, które udało się  załatwić dla ZASP tj. dotację zbiorową dla trzech Oddziałów z NCK dot. programu „Kultura w sieci”, dotację dla DAW z fundacji PKO BP, dwa koncerty „Scena Balkonowa ZASP” – Bristol, Korso Narodowe z udziałem koleżanek i kolegów – członków ZASP, deklarację zapewnienia od prezydentów miast: Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Łodzi, Kielc, Olsztyna i Warszawy o dofinansowaniu pobytu pensjonariuszy w DAW oraz wymienił sprawy pozostające w toku, jak również te pozostające nadal do załatwiania. 

Po omówieniu sprawozdania, poinformował  członków ZG ZASP o aktywnościach podjętych w sprawach załatwianych na rzecz ZASP między posiedzeniami  ZG ZASP. Najbardziej istotne dotyczyły wyjazdu Prezesa i Dyrektora Generalnego ZASP do Krakowa i spotkania z współpracującą z ZASP kancelarią prawną mec. Marka Bukowskiego w sprawie przygotowywanych dla ZASP Regulaminów o charakterze repartycyjnym na LX WZD ZASP. Odbyło się również spotkanie obu współpracujących z ZASP kancelarii prawnych w Warszawie. Przygotowane zostały opinie prawne, o które ZASP występował. W ramach prowadzonych spraw ZASP w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyły się 4 spotkania. Między innymi toczą się rozmowy dot. egzaminów eksternistycznych prowadzonych  przez ZASP i działania zmierzające do uporządkowania  wzajemnej współpracy na podstawie regulacji  prawnych.

Informacje Sekretarza ZG ZASP dotyczyły bieżących spraw organizacyjno-technicznych działalności ZG ZASP. Omówiona została korespondencja kierowana do ZG ZASP.

W dalszej części posiedzenia, Zarząd wysłuchał informacji przygotowanej przez Kierownika Biura ZG ZASP wspólnie z Dyrektorem Generalnym, uzgodnionej i rekomendowanej przez Zespół ds. WZD, dotyczącej kolejnych etapów przygotowań i propozycji działań organizacyjnych i technicznych rozwiązań przy organizacji e-WZD ZASP. Omówiono stan projektów Regulaminów przygotowanych do konsultacji dla delegatów, przedstawiony został harmonogram działań z uwzględnieniem terminów kolejnych zadań niezbędnych do wykonania  przed e-WZD ZASP. 

Wstępnie omówiony został projekt Regulaminu LX WZD przez Mecenasa i Dyrektora Generalnego.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, mecenas omówił sytuację Oddziału ZASP w Warszawie na podstawie przedłożonej opinii prawnej dotyczącej oceny stanu faktycznego i prawnego. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Podjęto również, ważny dla środowiska artystów instytucjonalnych, temat niejasno i nie do końca sprecyzowanych przepisów i wykładni prawnej, formułowanych na poziomie regionalnym przez PIP, a dot. stosowania przez dyrektorów instytucji artystycznych przepisów Rozporządzenia z 15 września 2020 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Różnorodność w interpretacji stosowania przepisów przez dyrektorów, odbywa się często ze szkodą dla artystów wykonujących pracę w systemie płacowym opierającym się  tzw. normie przedstawień i nadgraniach.

Następnie przystąpiono do procedowania przygotowanych projektów Uchwał. Uchwały o charakterze organizacyjnym dotyczyły: wyboru firmy obsługującej LX e-WZD ZASP, decyzji dot. przekazania Regulaminów do konsultacji, uwag i poprawek Delegatom na LX WZD ZASP oraz zatwierdzenia treści pism. Zarząd dokonał jednego przyjęcia do Repartycyjnej Sekcji Innych Form Audiowizualnych. Podjęta została Uchwała w sprawie zwołania Plenarnego Zebrania Repartycyjnej Sekcji Innych Form Audiowizualnych w celu wyboru Delegata na WZD ZASP.

Podejmowane były Uchwały o charakterze finansowym dotyczące korekty czynszu płaconego przez najemców lokali będących własnością ZASP. Uzgodniono tryb obiegowy, poza posiedzeniem, dla podjęcia pozostałych Uchwał  dotyczących repartycji, pełnomocnictw ZASP, przyjęć nowych członków i protokołów ZG ZASP.

Dodatkowo członkowie ZG ZASP wysłuchali ustnego sprawozdania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie mediów społecznościowych ZASP dotyczącego przebiegu współpracy w tym zakresie z Oddziałami i Sekcjami ZASP oraz z prowadzonych działań i aktywności w mediach społecznościowych.

Wysłuchano również relacji Pełnomocnika ds. Skolimowa i jednocześnie Prezesa Fundacji Artystów Weteranów w Skolimowie o bieżącej sytuacji pensjonariuszy w DAW.

W wolnych wnioskach uczestnicy posiedzenia zgłaszali sprawy różne w formie pytań i wniosków.

Kolejne posiedzenie w trybie zdalnym wyznaczono na dzień 10 marca 2021 r. Czas trwania posiedzenia, to ponad 5 godz. z 20 minutową przerwą.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design