Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

W dniu 1 lutego 2021 r. Zarząd Główny spotkał się na 54. posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym, w aplikacji TEAMS. W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP, Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty porządek obrad.

Kol. Prezes w ramach swojej informacji przekazał ustne sprawozdanie z działań i aktywności w krótkim 10 dniowym okresie między posiedzeniami ZG ZASP. Odbył spotkanie wyjazdowe z członkami Zarządu Oddziału ZASP w Gdańsku. Załatwiane były  różne sprawy, w tym formalno-prawne istotne dla Oddziału. Kolejne spotkanie odbył w Urzędzie m.st. Warszawy w sprawach dotyczących DAW Skolimów. Spotkanie w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z p. Ministrem i p. Dyrektorem Generalnym dotyczyło spraw ZASP  i wniosków do programu Niepodległa. Uczestniczył w kilku zaplanowanych spotkaniach w ZASP, m.in.:  z redaktor naczelną  kwartalnika „Sceny Polskie”, uczestniczył w zdalnym posiedzeniu zespołu ds. organizacji WZD, który aktualnie pracuje nad przygotowaniem projektów regulaminów na WZD. Uczestniczył w naradach o charakterze prawno-organizacyjnym z udziałem mecenasa współpracującej z ZASP kancelarii i Dyrektora Generalnego Biura ZASP. Załatwiał inne bieżące sprawy.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP przekazała Zarządowi informacje w sprawach: nadesłanych rocznych sprawozdań z działalności Zarządów Oddziałów i Sekcji ZASP, Nagrody im. Leona Schillera z wnioskiem o przedłużenie terminu składania kandydatur do tej nagrody ze względu na Covid-19, bieżącej korespondencji, w tym pisma Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie aktualnej sytuacji Oddziału ZASP w Warszawie oraz innych spraw o charakterze organizacyjno-prawnym. W dalszym przebiegu obrad omówione zostały projekty regulaminów przygotowanych przez Zespół ds. WZD ZASP. Odrębnie omówione zostały przez Dyrektora Generalnego ZASP regulaminy na WZD przygotowane przez kancelarię prawną mec. M. Bukowskiego.

Podjęto 3. uchwały organizacyjne w sprawie: określenia terminu WZD ZASP; przyjęcia projektu Regulaminu Zarządu Głównego i przekazania go do Delegatów na WZD  w celu zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek; ustalenia trybu przyznawania Nagrody im. Leona Schillera w 2021 roku.

W dalszej części posiedzenia przedstawione zostały informacje dotyczące toczących się rozmów w zakresie ustalenia warunków współpracy pomiędzy ZASP a Centrum Archiwistyki Społecznej oraz w sprawie dystrybucji kwartalnika ZASP „Sceny Polskie”.     

W wolnych wnioskach omawiano sprawy różne zgłaszane przez członków ZG ZASP, o charakterze informacyjnym, organizacyjnym, zgłaszano propozycje inicjatyw.      Kolejny termin posiedzenia Zarządu Głównego ZASP, w trybie zdalnym, wyznaczono na 25 lutego 2021r.  Posiedzenie Zarządu trwało ok. 6 godzin 30 minut z przerwą 20 minutową.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design