Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Informacja dla Członków ZASP z prac Zarządu Głównego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkowie ZASP
W dniu 15 grudnia 2020 r. Zarząd Główny spotkał się na 52 posiedzeniu, prowadzonym w trybie zdalnym. Członkowie Zarządu Głównego łączyli się ze sobą za pomocą urządzeń i aplikacji TEAMS.

W posiedzeniu tym udział wzięli: Prezes ZASP,  Członkowie ZG ZASP, Przewodniczący GKR ZASP, Dyrektor Generalny Biura ZASP, obsługę prawną zabezpieczał mecenas współpracującej z ZASP kancelarii prawnej oraz kierownik biura ZASP i pracownik Biura ZG ZASP. Dodatkowo spotkaniu przysłuchiwała się Kol. Pełnomocnik ZG ds. FB
i Strony internetowej ZASP. Obradom przewodniczył Prezes ZG ZASP.

Posiedzenie odbywało się w oparciu o przyjęty dzienny porządek obrad.

Na wstępie przedstawione zostały informacje dot. działań i aktywności Kol. Prezesa, które miały miejsce w okresie ostatnich 2 tygodni, między posiedzeniami Zarządu Głównego. Omówiona została wymiana prowadzonej korespondencji ZASP z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, będąca wynikiem wcześniejszych rozmów, wizyt i starań Prezesa ZASP w ministerstwie. Perspektywa prowadzonych zabiegów w imieniu ZASP wydaje się obiecująca. Prowadzone są dalsze działania związane z remontem w siedzibie ZASP
i tematem dotyczącym odnowienia elewacji budynku. Zakończono realizację i zamknięto projekt „CYBER ZASP”, wraz ze sprawozdaniem przekazano przez Pełnomocnika ZASP ds. projektów ZASP,  Narodowemu Centrum Kultury. Prezes zdał sprawozdanie z reprezentacji
i udziału w kilku uroczystościach pogrzebowych naszych członków. Przedstawił również relację z udziału w komisji konkursowej dot. konkursu na wybór dyrektora w Teatrze Nowym w Łodzi. Przedstawiona została opinia prawna dotycząca faktycznego stanu prawnego związanego z bieżącą sytuacją Oddziału Warszawskiego i na jej podstawie omówiono możliwe działania ZG w celu przywrócenia pełnej zdolności do podejmowania decyzji przez Oddział.

Kol. Pełnomocnik ds. Domu Artysty Weterana w Skolimowie omówiła bardzo trudną sytuację w jakiej znaleźli się nasi pensjonariusze ze względu na panującą pandemię związaną z covid-19. Przedstawiła plany działania oraz przyjęte rozwiązania, które już zostały i zostaną
w związku z powyższym podjęte. W informacji Sekretarza przedstawione zostały bieżące pisma i wnioski do rozpatrzenia decyzjami ZG ZASP, oraz bieżące sprawy organizacyjne do załatwienia dot. prac ZG. ZASP. Omówiona została kwestia uposażeń pracowników i nagród dla pracowników DAW. Zgodnie z ustaleniami nie przyznano uznaniowej premii za II półrocze pracownikom ZASP i DAW. Uzgodniono natomiast wzrost wynagrodzenia dla w/w od stycznia 2021 roku. Została przedstawiona informacja o prowizorium budżetowym zakładanym na rok 2021 przez Dyrektora Generalnego. Podjęto uchwały o charakterze organizacyjnym
w sprawach: delegowania przedstawiciela ZASP do prac w Funduszu Wspierania Kultury, finansowe w sprawach: nagród dla pracowników DAW w Skolimowie z tytułu wzmożonej i pełnej poświęcenia pracy w okresie pandemii oraz w sprawie przeksięgowania środków dot. GKR, dofinansowania działalności GKR z powodu prowadzenia zwiększonej działalności związanej z badaniami i kontrolami organów ZASP. Zatwierdzono również uchwały dot. spraw repartycji: w sprawie wpływów wynagrodzeń z tytułu wyświetleń filmowych i kolejnych decyzji z tym związanych. Omówiono wystosowane do ZASP pisma z propozycją współpracy w sprawie organizacji warsztatów filmowych i aktorskich oraz pismo z Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego dotyczące wsparcia w zakresie, wydania książki poświęconej Pani Prezes ZASP na wychodztwie Irenie Delmar. W dyskusji rozważano warianty i możliwości finansowania tego przedsięwzięcia przez ZASP.

Temat związany z pracą zespołu ds. tworzenia projektów regulaminów ZASP przygotowywanych na WZD ZASP oraz wewnętrznych regulaminów dla Sekcji i Oddziałów przełożono do końcowych decyzji po konsultacjach wewnętrznych na kolejne posiedzenie
ZG ZASP zaplanowane na połowę stycznia 2021 r.  

W wolnych wnioskach podnoszono sprawy różne, związane z zapytaniami i sugestiami poszczególnych członków Zarządu Głównego w tematach aktualnie realizowanych, a nie będących w porządku obrad posiedzenia.
Na tym posiedzenie zakończono.

Wstępnie ustalono termin kolejnego posiedzenie Zarządu Głównego na połowę stycznia 2021 r.

Czas trwania posiedzenia ZG ZASP ok. 6 godzin w tym 15 minutowa przerwa.

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP
Urszula Drzewińska

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Powiązane artykuły

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
Al. Ujazdowskie 45
00-536 Warszawa
pon. – pt.: 9.00 – 17.00
e-mail: zasp@zasp.pl

Copyright © 2020 Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie. All Rights Reserved.

Webdesign by Pink Design